Brief voor mensen met een AWBZ-indicatie

Geachte heer/mevrouw,

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor enkele taken die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Voor die taken is minder geld beschikbaar. Dat betekent dat de gemeente de zorg op een andere manier moet uitvoeren. Het betekent dat mensen (nog) meer moeten kijken naar wat ze zelf kunnen.

U heeft nu een indicatie voor zorg die onder de AWBZ valt. We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten wat de veranderingen voor u betekenen. Op dit moment kunnen we dat voor u persoonlijk nog niet aangeven. Wel geven we in deze brief antwoord op enkele algemene vragen. Deze brief is verzonden naar alle inwoners met een AWBZ-indicatie.

Hoe komt de gemeente aan mijn gegevens?

De gemeente heeft uw gegevens ontvangen van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en het zorgkantoor.

Wat gebeurt er met mijn zorg in 2015?

2015 is een overgangsjaar en in dat jaar geldt het zogenaamde  overgangsrecht.  Zolang u overgangsrecht heeft, biedt de gemeente u ondersteuning volgens dezelfde voorwaarden als in 2014. Gemeenten maken wel nieuwe afspraken met (eventuele nieuwe) zorgaanbieders. Het zou kunnen betekenen dat u de zorg krijgt van een andere zorgaanbieder.

Of u in 2015 gebruik kunt maken van het overgangsrecht, hangt af van de geldigheidsduur van de AWBZ-indicatie die u nu heeft.

  • Is uw AWBZ-indicatie in 2015 nog geldig? Dan kunt u heel 2015 gebruik maken van het overgangsrecht.
  • Loopt uw AWBZ-indicatie in 2015 af? Dan kunt u tot die datum gebruik maken van het overgangsrecht.

In gesprek over uw zorg

De volgende stap is dat de gemeente in de loop van 2015 contact met u opneemt. Een medewerker kijkt samen met u naar uw persoonlijke situatie. U bespreekt samen hoe uw zorg er na het aflopen van uw indicatie of vanaf 1 januari 2016 uit gaat zien. Samen zoeken we naar een passende oplossing voor uw zorgvraag.

Waar kunt u terecht met vragen?

In de bijlage vindt u nog enkele vragen en antwoorden over  uw gegevens en het overgangsrecht.  Op www.loketaltena.nl vindt u meer informatie. Staat uw vraag daar niet bij? Neem contact op via telefoonnummer 0183 – 507 307. U bent ook van harte welkom op de inloopbijeenkomst van Loket Altena op donderdag 13 november, in het gemeentehuis van Werkendam. Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u langskomen op het tijdstip dat voor u schikt.

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Werkendam,

namens hen,

 

De heer G. van Riet

Coördinator taakveld Wmo

Unit Samenleving

 

Bijlage bij brief voor mensen met een AWBZ-indicatie