Veel gestelde vragen over de Participatiewet

Met de Participatiewet komt er één regeling die de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het doel is om meer mensen aan het werk te helpen, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen in de samenleving. Er komt één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Zo gaat de Wet werk en bijstand (Wwb) op in de Participatiewet en stopt de instroom in de Wet sociale Werkvoorziening (WSW) op 1 januari 2015. Jonggehandicapten die nog geen Wajonguitkering hebben en (gedeeltelijk) kunnen werken, vallen vanaf 2015 ook onder de Participatiewet.

Wat betekent de Participatiewet voor de Wwb?

Als u nu een bijstandsuitkering ontvangt, hoeft u niets te doen. Als er iets voor u verandert, ontvangt u meer informatie van de gemeente.

Vanaf 2015 gaat de Wwb op in de Participatiewet. In de Participatiewet komt een aantal nieuwe maatregelen en voorzieningen terug. Dit zijn onder andere de tegenprestatie, strengere maatregelen bij het niet nakomen van de verplichtingen en de kostendelersnorm. De huidige landelijke norm met gemeentelijke toeslag vervalt. Er komt één normbedrag, waarbij rekening gehouden wordt met het kunnen delen van kosten met meerderjarige inwonenden. Van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 geldt een overgangsrecht voor mensen die op 31 december 2014 al een bijstandsuitkering ontvangen. Dit betekent dat een eventuele verlaging van de uitkering pas ingaat per 1 juli 2015. Iedereen die na 1 januari 2015 een bijstandsuitkering aanvraagt krijgt dus de kostendelersnorm, waarvan de hoogte mede afhankelijk is van het aantal inwonende meerderjarigen.

Wat betekent de Participatiewet voor de Wajong?

Wie nu in de Wajong zit, behoudt de Wajonguitkering en blijft bij het UWV. Het UWV gaat geleidelijk alle mensen in de Wajong opnieuw keuren. Wie volgens het UWV (gedeeltelijk) kan werken, krijgt vanaf 2018 (van het UWV) een lagere uitkering van 70% van het minimumloon (nu is dat 75%). Dit is het overgangsrecht. Mensen die blijvend en volledig arbeidsongeschikt zijn behouden de uitkering van 75%.

Mensen die een nieuwe aanvraag indienen en (gedeeltelijk) kunnen werken, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De gemeente kan hen helpen bij het vinden van werk. Wie blijvend en volledig niet kan werken, blijft recht houden op de Wajonguitkering van het UWV.

Wat betekent de Participatiewet voor de Wsw?

Vanaf 1 januari is er geen instroom meer mogelijk in de sociale werkvoorziening. Mensen die nu in de Wsw zitten, behouden hun rechten en plichten. Binnenkort beslist de gemeente Werkendam of mensen met een tijdelijk contract een vast contract krijgen. En wie nu op de wachtlijst staat voor de sociale werkvoorziening, krijgt voorrang bij de bemiddeling naar werk. Daarvoor zijn de banen in het kader van de banenafspraak bedoeld.

Moet ik vrijwilligerswerk gaan doen als ik een uitkering ontvang?

Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen te helpen aan een betaalde baan. Als dat (nog) niet kan, verwacht de overheid dat u een maatschappelijke tegenprestatie levert. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook dat u er alles aan doet om snel weer aan de slag te kunnen gaan. De tegenprestatie geldt voor iedereen áls het u perspectief biedt. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen aan de samenleving.

Kan mijn zoon of dochter straks nog een 'beschutte' werkplek krijgen?

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een beperking die dusdanige langdurige ondersteuning nodig hebben dat ze (waarschijnlijk) niet in dienst worden genomen door een werkgever. De gemeente Werkendam besluit binnenkort of ze beschutte werkplekken zal aanbieden. 

Komen er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking?

Werkgevers hebben met de overheid afgesproken extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente en het UWV maken samen met werkgevers afspraken over deze banen en bemiddelen tussen de werkgever en werknemer. Dat betekent dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Landelijk gaat het om 125.000 extra werkplekken tot en met 2026.

Wat houdt een werkbedrijf precies in?

Er komen 35 regionale Werkbedrijven in Nederland. Het werkbedrijf vormt de schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. De werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de afgesproken 125.000 extra banen in het kader van de banenafspraak. De gemeente Werkendam gaat samen met vijf andere Dongemond-gemeenten het werkbedrijf verder vormgeven.