Vergadering Wmo-adviesraad Werkendam 18 februari 2015

De Wmo-adviesraad is het vaste adviesorgaan van de gemeente Werkendam voor alle onderwerpen die te maken hebben met de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De adviesraad bestaat uit ervaringsdeskundigen en afgevaardigden uit de verschillende dorpskernen. 

Tijdens de overlegvergaderingen bespreekt de Wmo-adviesraad met de gemeente alle actuele zaken die betrekking hebben op de Wmo. De vergaderingen van de Wmo-adviesraad vinden steeds in een dorpskern van de gemeente Werkendam plaats.

De eerstvolgende overlegvergadering is 18 februari om 19.30 uur in De Tavenu in Nieuwendijk.

Tijdens deze vergadering komt onder meer stand van zaken transitie AWBZ aan de orde.

De vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering als toehoorder bij te wonen. De agenda en het verslag van de vorige vergadering kunt u desgewenst per mail opvragen bij Hella de Ridder.
Wilt u meer informatie over de Wmo-adviesraad, neem dan contact op met ambtelijk secretaris Matthijs Gardeniers (0183 507309) of kijk op de pagina van de Wmo-adviesraad.