Overeenstemming met zorgaanbieders

De Dongemond-gemeenten hebben overeenstemming bereikt met 51 zorgaanbieders over de voorwaarden en inkooptarieven voor onder meer begeleiding en vervoer voor ouderen en mensen met een beperking.

De zes Dongemond-gemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem) zijn tot overeenstemming gekomen met 51 zorgaanbieders over de voorwaarden en inkooptarieven voor onder meer begeleiding en vervoer voor ouderen en mensen met een beperking. Op 31 oktober ondertekenden zij de inkoopcontracten. Dat is het resultaat van het bestuurlijk aanbestedingstraject dat vanaf mei 2014 is doorlopen. Zorgaanbieders en gemeenten hebben samen afspraken gemaakt met als doel goede ondersteuning van kwetsbare inwoners binnen de financiële kaders die er zijn.  98% van de cliënten kan daardoor bij de huidige zorgaanbieder blijven.

Begeleiding is een van de nieuwe taken die gemeenten overgedragen krijgen vanuit het Rijk. Gemeenten krijgen hiervoor minder geld dan er nu voor beschikbaar is. Om met minder geld goede zorg te kunnen leveren, gaan gemeenten de uitvoering anders organiseren. Slim inkopen en goede afspraken met zorgaanbieders zijn daarbij doorslaggevend. Bestuurlijke aanbesteding is een middel om de kennis en ervaring van zorgaanbieders te benutten.

98% bij huidige aanbieder

Ruim 700 mensen kunnen bij hun huidige zorgaanbieder blijven. Voor 12 personen loopt de inkoop via de Vereniging Nederlandse Gemeenten of de centrumgemeente Breda. De aanbieders van 30 personen hebben aangegeven de contracten niet te zullen tekenen. Dit betreffen met name aanbieders van buiten de regio, die slechts 1 of 2 cliënten hebben binnen de Dongemond-gemeenten. Met deze zorgaanbieders en inwoners wordt contact opgenomen om ervoor te zorgen dat deze mensen, via een warme overdracht, ondersteuning kunnen krijgen bij een andere zorgaanbieder. Daarnaast zijn er personen die wel een indicatie hebben, maar nog niet hebben gekozen voor een zorgaanbieder.

Samenwerking met zorgaanbieders

Door het aanbestedingstraject is een goede basis gelegd voor de verdere samenwerking met zorgaanbieders. In goede harmonie hebben gemeenten en aanbieders een weg gevonden om begeleiding te bieden binnen de financiële kaders die er zijn. De samenwerking zal worden voortgezet, zodat waar nodig de afspraken bijgesteld kunnen worden.

Ondersteuning kwetsbare inwoners

Vanaf eind mei 2014 hebben de Dongemond-gemeenten en zorgaanbieders nauw samengewerkt aan de inhoud van het contract en de uitvoering. Zij maakten inhoudelijke afspraken over de kwaliteit van de uitvoering, die ook goed uitvoerbaar zijn. Een belangrijke doelstelling van de aanbesteding is de realisatie van goede ondersteuning voor onze (kwetsbare) inwoners. In de aanbesteding wordt ook gestuurd op het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de bestaande budgetten.

Gemeenten werken samen

De zes Dongemond gemeenten (Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem en Aalburg) werken sinds 2012 samen aan een soepele overdracht van de AWBZ-taken naar de gemeenten. Ze werken daarbij nauw samen met zorgaanbieders, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en WMO-adviesraden. Gezamenlijk doel is de ondersteuning van mensen met beperkingen bij hun dagelijks leven.