Vergadering Cliëntenraad

De vergaderingen van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering als toehoorder bij te wonen.

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid adviseert de colleges van Werkendam en Woudrichem over alle onderwerpen die te maken hebben met minimabeleid, bijstandsverlening, schuldhulpverlening, inburgering, sociale werkvoorziening etc. Ook de ontwikkelingen rondom de Participatiewet komen in dit overleg aan de orde.
In de cliëntenraad zitten zowel individuele cliënten als afgevaardigden van instellingen. De vergaderingen worden geleid door een onafhankelijk voorzitter. De vergaderingen vinden afwisselend in Werkendam en Woudrichem plaats.

11 februari in Woudrichem

De eerstvolgende overlegvergadering is woensdag 11 februari om 10.30 uur. De vergaderlocatie is dit keer het gemeentehuis van Woudrichem.
Tijdens de vergadering van 11 februari a.s. wordt onder meer gesproken over een aantal beleidsregels Participatiewet en over het Uitvoeringsplan Participatiewet 2015.

De vergaderingen van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering als toehoorder bij te wonen. De agenda en het verslag van de vorige vergadering kunt u desgewenst per mail opvragen bij Hella de Ridder, hella.de.ridder@werkendam.nl.

Heeft u vragen over de Cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met ambtelijk secretaris Ad Huijsman, tel. (0183) 507275, email ad.huijsman@werkendam.nl.